Facebook Ads แบบ Remarketing คืออะไร

Facebook-ads-remarketing

เบื่อค่าโฆษณาแพงอยากมองหากลยุทธ์ใหม่ โดยเฉพาะการแสดงโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายที่รู้จักเราอยู่แล้วยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสการตัดสินใจได้ดี